Zbrodnia i kara – motywy literackie

“Zbrodnia i kara” to najbardziej znana powieść rosyjskiego autora, Fiodora Dostojewskiego. Napisana została w roku 1866, następnie ukazywała się w odcinkach w czasopiśmie “Russkij Wiestnik”, by ostatecznie zostać opublikowana w całości jako książka w roku 1867.

Napisz rozprawkę, w której rozważysz czym było człowieczeństwo w życiu wybranych przez ciebie bohaterów literackich. W swojej pracy odwołaj się do znajomości lektury obowiązkowej.

Współcześnie ludzie raczej rzadko skupiają się na tym, czym tak naprawdę jest dla nich człowieczeństwo – są zbyt zajęci próbą zapewnienia sobie bytu, pracą i licznymi obowiązkami, jakie narzuca na nich współczesne życie. Tymczasem na przestrzeni wieków wielu filozofów i artystów zastanawiało się nad tym, co to właściwie znaczy – być człowiekiem?

Czym może być dla czło­wie­ka praw­da? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu Zbrodni i kary oraz do wy­bra­nych tek­stów kul­tu­ry.

Gdyby zastanowić się, co jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka, to z całą pewnością zostałaby wymieniona wśród nich prawda. Ma ona wiele definicji – ta klasyczna mówi o tym, że prawda to zgodność sądów z faktycznym stanem rzeczy.

War­to­ści du­cho­we czy do­bra ma­te­rial­ne – co dla czło­wie­ka może być źró­dłem szczę­ścia? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu Lalki Bolesława Prusa, ca­łe­go utwo­ru oraz do wy­bra­ne­go tek­stu kul­tu­ry.

Wśród ludzi wciąż od nowa gorzeje dyskusja, co w życiu jest ważniejsze – wartości duchowe, czy może jednak dobra materialne? Każda ze stron wysuwa swoje argumenty i próbuje odkryć, co tak naprawdę przynosi człowiekowi szczęście w codziennej egzystencji.